Menu Zavřeno

Usmernenie Európskej komisie o pokračovaní projektu DE-AT-PL-4MMC (Interim Coupling)

Dňa 22.09.2020 obdržali národné regulačné úrady Rakúska, Nemecka, Poľska a krajín 4M MC (Česka, Maďarska, Rumunska a Slovenskej republiky) usmernenie zo strany Európskej komisie (Generálneho riaditeľstva pre energetiku) určené pre nominovaných organizátorov trhu s elektrinou (NEMO) a prevádzkovateľov prenosových sústav (TSO) zapojených do projektu DE-AT-PL-4M MC (taktiež pod názvom Interim Coupling), ktoré stanovuje priority pre včasnú implementáciu riešenia Interim Coupling. Toto usmernenie bolo vyžiadané príslušnými regulačnými úradmi na základe niekoľkomesačných vyjednávaní, ktoré nasledovali po tom, čo boli v prvom kvartáli roku 2020 viacerými projektovými partnermi identifikované prekážky pri implementácii projektu Interim Coupling na lokálnej úrovni. Tieto prekážky boli spôsobené vzájomnou závislosťou medzi súčasne prebiehajúcimi projektami (ako napr. CORE Flow Based Market Coupling – CORE FB MC, Allegro,
NorNed, Multi-NEMO Arrangement v Poľsku), ktoré viedli k omeškaniu implementačných aktivít v rámci projektu Interim Coupling.

Generálne riaditeľstvo pre energetiku považuje sekvenčnú implementáciu projektov Interim Coupling a CORE FB MC za najvhodnejšiu alternatívu, keďže projekt Interim Coupling umožní jednotné prepojenie denných trhov, najmä jeho geografické rozšírenie na všetky príslušné hranice v rámci EÚ, tak, ako to vyžaduje Nariadenie CACM, a to čo v najkratšom možnom čase. Toto riešenie tiež prinesie socio-ekonomické výhody najmä účastníkom trhu. Generálne riaditeľstvo pre energetiku navyše zdôraznilo, že projekt Interim Coupling prinesie pridanú hodnotu aj v tom, že zabezpečí, aby krajiny strednej a východnej Európy nezostali izolované, ak by došlo k ďalšiemu posunu spustenia projektu
CORE FB MC. Tento projekt okrem iného umožní porovnať testovacie výsledky projektu CORE FB MC s produkčnými dátami na báze čistej prenosovej kapacity (NTC) počas externého paralelného testovania projektu CORE FB MC. Na základe usmernenia zo strany Generálneho riaditeľstva sa spustenie projektu Interim Coupling do prevádzky odhaduje na apríl 2021. Ďalšie kroky v rámci projektu Interim Coupling budú zamerané najmä na aktualizáciu detailného časového plánu projektu, finalizáciu zostávajúcich otvorených otázok a na interné testovanie
projektového riešenia (naplánovaného aktuálne na začiatok roka 2021) ako aj na testovanie spolu s externými subjektmi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *