Menu Zavřeno

Michal Kolcun

Absolvoval Elektroenergetickú fakultu na Moskovskom energetickou inštitúte  – Technickej univerzite v rokoch 1973-1979, kde ukončil aj vedeckú ašpirantúru v roku 1989. V roku 1993 habilitoval za docenta v obore Elektroenergetika na Fakulte elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, kde aj inauguroval za profesora v obore Energetické a silnoprúdové inžinierstvo. Od roku 1979 pracuje na FEI TU v Košiciach. Vo svojej pedagogickej a vedeckej práci sa špecializuje na problematiku prevádzky a riadenia elektrizačnej sústavy a aplikáciu počítačov v elektroenergetike. Odviedol viac ako 100 diplomantov a pod jeho vedením ukončilo 27 doktorandov. Ja autorom alebo spoluautorom 14 monografií, a 23 vysokoškolských učebníc a skrípt a viac ako 350 vedeckých a odborných článkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Bol zodpovedným riešiteľom viacerých domácich a zahraničných projektov a riešil viac ako 100 prác pre energetickú prax. Je predsedom resp. členom siedmych redakčných rád domácich a zahraničných časopisoch, členom IEEE, CIGRE, CIRED a WEC. Od roku 1999 je vedúcich Katedry elektroenergetiky na FEI TU v Košiciach.