Menu Zavrieť

Tarifná reforma / nové regulačné obdobie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zverejnil dňa 21.9.2020 na verejné pripomienkovanie dodatok k Regulačnej politike. Hlavné body dodatku sú: i) predĺženie existujúceho regulačného obdobia o jeden rok, t.j. do konca roku 2022, a ii) premietnutie nevyhnutných, už teraz platných legislatívnych zmien do platnej regulačnej politiky. Úrad po vyhodnotení pripomienok a finalizácii dodatku a po jeho prijatí Regulačnou Radou, následne začne s prípravou novej Regulačnej politiky na obdobie od roku 2023. Úrad pri procese tvorby novej Regulačnej politiky ráta s intenzívnym zapojením odbornej verejnosti a všetkých relevantných účastníkov trhu.

Kľúčové otázky:

-- Je SR pripravená na kompletnú dereguláciu cien elektriny pre všetkých odberateľov? Existuje skupina odberateľov, ktorá by mala byť chránená z pohľadu regulovaných taríf? Je súčasné rozdelenie – domácnosti a malý podnik – opodstatnené v zmysle zraniteľní odberatelia? Kto je zraniteľný odberateľ?
-- Aká by mala byť miera detailu regulačnej politiky?

--_

Existujú národné ciele, ktoré majú byť prednostne riešené v regulačnej politike?
ÚVODNÝ ČLÁNOK

Regulácia v elektroenergetike, dodatok k regulačnej politike SK

V zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach:

„(1) Regulačná politika je stratégia, ktorá upravuje vykonávanie regulácie počas určeného regulačného obdobia.

 (2) Regulačná politika obsahuje najmä

  1. určenie dĺžky nadchádzajúceho regulačného obdobia,
  2. zhodnotenie potreby ďalšej regulácie na nadchádzajúce regulačné obdobie vrátane odôvodnenia navrhovaného rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonávania cenovej regulácie,
  3. rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonávania cenovej regulácie v nadchádzajúcom regulačnom období,
  4. zhodnotenie vplyvov navrhovaného rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonávania cenovej regulácie v nadchádzajúcom regulačnom období na trh s tovarmi a službami vrátane cien tovarov a služieb; pri navrhovanej zmene rozsahu cenovej regulácie alebo zmene spôsobu vykonávania cenovej regulácie aj zhodnotenie vplyvov navrhovaných zmien rozsahu a spôsobu vykonávania cenovej regulácie oproti rozsahu a spôsobu vykonávania cenovej regulácie v prebiehajúcom regulačnom období.“

Súčasná Regulačná politika Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“), ktorá bola prijatá Regulačnou radou 8. marca 2016 je platná do konca roku 2021. V zmysle legislatívy, do konca novembra 2020 mal byť predložený na verejné pripomienkovanie návrh novej regulačnej politiky. Verejná diskusia k tak závažnému dokumentu však zatiaľ neprebehla. Regulované subjekty boli koncom roka 2019 oslovené, aby predložili námety do novej regulačnej politiky. V roku 2020 sa významným spôsobom zmenili okolnosti, ktoré nepochybne vplývajú aj na reguláciu v elektroenergetike. Zároveň sa jasne ukázalo, že existujúca regulačná politika nezohľadnila postupnú zmenu legislatívy od začiatku jej platnosti. Predsedom úradu zriadená komisia pre prípravu regulačnej politiky  pripravila dodatok k existujúcej regulačnej politike, ktorý  bude odrážať doterajšie legislatívne zmeny a hlavne predĺži jej účinnosť o jeden rok.

Nová Regulačná politika bude zohľadňovať novú podobu legislatívy a ako strategický dokument bude naznačovať strategické riadenie regulácie v budúcom regulačnom období. Keďže nová Regulačná politika na obdobie od 2022-2026 má byť schválená v marci 2021, nie je možné do nej reálne zapracovať predpokladané zmeny národnej legislatívy, ktorými je SR povinná zabezpečiť implementáciu legislatívneho balíčka EÚ s názvom „Čistá energia pre všetkých Európanov”
(tzv. Zimný balíček EÚ). Toto si vyžiada v horizonte nadchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov rozsiahlejšiu novelizáciu a možno aj prijatie úplne nových zákonov o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach. Vzhľadom na uvedené nebude možné zapracovať do novej regulačnej politiky predpokladané zmeny národnej legislatívy v pôvodne stanovenom termíne a nová Regulačná politika by vysoko pravdepodobne musela byť upravovaná dodatkami ešte pred začiatkom platnosti.

Treba si uvedomiť, že práve v tomto období Slovensko bojuje s pandémiou COVID 19. Analýza dopadu COVID 19 na regulovaný sektor zatiaľ neexistuje a dopad COVID 19 na trh s elektrinou a plynom je nejasný. Doposiaľ v tomto smere nie je spracovaná ani seriózna celospoločenská vízia budúcich krokov nevyhnutných pre zotavenie ekonomiky. Súčasné odhady vzhľadom na stále prebiehajúcu pandémiu sú len čiastkové a všeobecné. Nie sú tiež stanovené podmienky a kritéria, čo by malo byť cieľom takejto analýzy, pretože takáto situácia doteraz nenastala.

Samotný navrhovaný dodatok, ktorý je možné verejne pripomienkovať do 2.10.2020 obsahuje 16 bodov z ktorých tri riešia zmenu regulačného obdobia, pridávajú sa nové priority a to zjednodušenie predkladania návrhov cien a využívanie centrálneho informačného systému úradu na zverejňovanie údajov, alebo zavádza pojem tarifnej štruktúry pre nabíjacie zariadenia elektromobilov. Väčšina bodov dodatku implementuje platnú legislatívu, ako napr. výkon činnosti dodávateľa poslednej inštancie vrátane dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie, výkon činnosti výkupcu elektriny a pojednáva o tarife za prevádzkovanie systému.

Po prijatí dodatku Regulačnou Radou, Komisia následne začne aj s prípravou novej Regulačnej politiky. Úrad pri tomto procese ráta s intenzívnym zapojením odbornej verejnosti a všetkých relevantných účastníkov trhu, tak ako to zodpovedá významu tvorby tohto kľúčového dokumentu pre energetiku v SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *