Menu Zavrieť

Podmienky spolupráce s ČSEF

Prevádzkovateľom webových stránok https://csef.cz/sk/ (ďalej len „webové stránky ČSEF“) je spolok Asociace energetických manažerů, z. s., so sídlom Ortenovo náměstí 1571/15 A, Holešovice, PSČ: 170 00 Praha, IČO: 485 48 774, zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spis. zn. L 4642 (ďalej len „AEM“ nebo „spolok“).

Na webových stránkach ČSEF môžu osoby (4 okruhy eventuálnych používateľov webových stránok) vyjadrovať svoje názory, uverejňovať články, ktoré môžu obsahovať obrázky, grafy, tabuľky, referencie, odkazy, citácie a pod.

Používateľmi a eventuálnymi prispievateľmi webových stránok ČSEF sú:

  • Moderátori – moderujú danú tému. Diskusné témy sú volené najmä s ohľadom na aktuálnosť a súčasnú potrebu zodpovedania kľúčových otázok, ktoré sú pri každej diskusnej téme uvedené už v základnom opise. Súčasne je tiež pri každej diskusnej téme definovaná cieľová skupina, pre ktorú je téma prioritne určená.

    Cieľom diskusie k danej téme je vytvorenie pozičného dokumentu, ktorý obsahuje odpovede na stanovené kľúčové otázky. Hlavnou úlohou moderátora je smerovať diskusiu na zodpovedanie kľúčových otázok formulovaných už v zadaní diskusnej témy. Kľúčové otázky by sa v priebehu diskusie nemali meniť s výnimkou formulačných spresnení či doplnení.

  • Experti – môžu písať svoje stanoviská, vyjadrujú sa k danej téme formou komentárov alebo článkov, majú k dispozícii pozičný dokument pred jeho zverejnením. Za obsahovú stránku článkov/komentárov zodpovedá vždy autor článku.

  • Prispievatelia – po dohode s moderátorom témy pridávajú aj články k danej téme. Zodpovedajú za obsah článkov (prevažne z radov študentov).

  • Registrovaní používatelia môžu vkladať komentáre/články.

Všetci prispievatelia (moderátori, experti i registrovaní používatelia) komunikujú a vyjadrujú svoje názory svojím menom, nie v mene AEM ani spoločnosti či správneho orgánu, v ktorom pôsobia alebo ktorý je ich zamestnávateľom – v takomto prípade je pri článku alebo príspevku výslovne uvedené, že vyjadruje názor takejto spoločnosti či správneho orgánu, príp. AEM.

AEM nezodpovedá za obsah článkov/komentárov, ani odkazov uvedených v článkoch/komentároch, ktoré sú ukladané na webových stránkach ČSEF.

Každý používateľ/osoba, ktorá chce vyjadrovať svoje názory na webových stránkach ČSEF, musí postupovať obozretne a rozvážne.

Webové stránky ČSEF mohou obsahovat informace, statistiky a metodické postupy převzaté z důvěryhodných zdrojů vypracovaných třetími stranami. Webové stránky ČSEF môžu obsahovať informácie, štatistiky a metodické postupy prevzaté z dôveryhodných zdrojov vypracovaných tretími stranami. AEM však negarantuje správnosť prevzatých informácií a nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť, kvalitu, vhodnosť alebo aktuálnosť ktoréhokoľvek uverejneného článku/komentára. Názory a komentáre používateľov/osôb pod ktorýmkoľvek článkom uverejneným na webových stránkach nemusia odrážať názory spolku AEM. AEM negarantuje ani nenesie zodpovednosť za správnosť, presnosť, kvalitu, vhodnosť alebo aktuálnosť vyjadrených názorov a komentárov.