Menu Zavrieť

O nás

Slovensko a Česko majú na základe dlhodobých historických väzieb veľa spoločného. Blízkosť oboch krajín pramení nielen z predchádzajúcej spoločnej federácie, ale aj z podobnosti jazykov, kultúry i histórie. Konceptuálne obdobná je aj legislatíva, vrátane energetickej, alebo podobné usporiadanie energetických inštitúcií. Podobný je aj energetický mix s podporou rozvoja jadrových zdrojov alebo podobné klimatické podmienky obmedzujúce masívny rozvoj fotovoltaických a veterných elektrární.

Vnútorný európsky energetický trh, a nakoniec celý elektroenergetický sektor, prechádza zásadnou transformáciou. Postupne sa realizuje vízia európskej Energetickej únie. Na úrovni EÚ bola pripravená rozsiahla a komplexná úprava energetickej legislatívy, legislatívny balík Čistá energia pre všetkých Európanov, ktorý minulý rok vstúpil do platnosti. V centre pozornosti je postavenie koncových zákazníkov s cieľom umožniť ich aktívnu participáciu na trhoch s elektrinou či flexibilitou. Vyššia konkurencia a otvorenosť trhov by mali viesť k ďalšiemu zvýšeniu ich efektivity.

Do popredia tak vystupuje vízia „novej energetiky“, kde bude významnejšia rola a zapojenie koncových zákazníkov s inštaláciami strešných fotovoltaických panelov, ideálne doplnených batériou, ale aj technológie mikrokogenerácie alebo len samostatné batériové systémy rôznych veľkostí. Aktuálne prebieha transpozícia smernice (EÚ) 2019/944 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou. Smernica novo definuje tzv. „aktívnych zákazníkov“, ktorým dáva explicitné právo účasti na trhu s elektrinou a ďalej pre nich stanovuje špecifické podmienky. V tejto súvislosti smernica zavádza aj funkciu „agregácie“, rolu „nezávislého agregátora“ alebo „zariadenie na skladovanie energie“ a definície „ukladania energie“ či „inteligentných meracích systémov“.

Tieto významné zmeny a nové výzvy musia Česko i Slovensko reflektovať. Obidve krajiny riešia veľmi podobné problémy. V ČR a SR je v oblasti elektroenergetiky veľa záujmových skupín, ktorých cieľom je obhajovať a presadzovať záujmy svojich členov, napr. teplárenské združenia, združenia spotrebiteľov, združenia na podporu akumulácie, združenia prevádzkovateľov fotovoltaických elektrární a pod. ČSEF je však platforma, ktorej cieľom je vytváranie nestrannej a vyváženej pozície v dlhodobom horizonte, zaisťujúca optimálne fungovanie celého sektora elektroenergetiky z národných pohľadov a vyvažujúca záujmy všetkých skupín. ČSEF využíva organizačné zázemie AEM, ktoré združuje najvýznamnejšie energetické spoločnosti, asociácie pôsobiace v oblasti energetiky a expertov.

Ciele spolupráce:

    • Poskytovanie odborných stanovísk, odporúčaní a oponentúr ako podpory pre rozhodovanie štátnych správ pri napĺňaní energetických koncepcií (EK).
    • Priebežne sa vyjadrovať, komentovať a dopĺňať EK v strategických otázkach ako reakciu na rýchly vývoj v oblasti elektroenergetiky a energetických trhov. Takisto priebežne vyhodnocovať ich plnenie a prípadne predkladať návrhy možných opatrení.
    • Poskytovať vyvážený a nestranný odborný pohľad k pripravovanej legislatíve vrátane transpozície smerníc EÚ.
    • Poskytovať štátnej sfére spätnú väzbu pri riešení strategických otázok v oblasti elektroenergetiky.

ČSEF – platforma pre ČR – SR spoluprácu