Menu Zavrieť

Domovská stránka

O nás

ČSEF - spolupráca, znalosti, inovácie

Spolupráca

Jedným zo základných pilierov ČSEF je prostredníctvom platformy umožniť efektívnejšiu spoluprácu medzi českými a slovenskými subjektmi. Základné modely spolupráce sú definované na niekoľkých úrovniach.

V prvom rade chce ČSEF vytvoriť priestor na spoluprácu medzi zodpovednými rezortmi vo vybraných oblastiach. Dynamickým prvkom v rámci platformy je prepojenie štátnej a súkromnej sféry s akademickým prostredím.

Znalosti

Základ spolupráce v rámci platformy ČSEF tvoria experti z oblasti energetiky, ktorí prostredníctvom svojich znalostí a dlhodobých skúseností ponúkajú expertízu, a tým napomáhajú ďalšiemu vývoju českého a slovenského elektroenergetického sektora. Tieto znalosti zároveň prinášajú pridanú hodnotu a zlepšujú povedomie širšej verejnosti. Len vďaka znalostiam dokáže ČSEF posúvať expertízu novým generáciám, a tak efektívne napomáhať pokroku v oblasti elektroenergetiky.

Inovácie

Cieľom EÚ je okrem iného zvýšiť efektívnosť a vybudovať tzv. modernú energetiku, ktorá je jedným zo základných kameňov energetickej únie. To sa však nezaobíde bez inovácií, ktoré sú hybnou silou transformácie elektroenergetického sektora. Motivácia inovovať je súčasťou každej oblasti v elektroenergetike. Cieľom ČSEF je dosahovať inovácie prostredníctvom dvoch kľúčových nástrojov – znalostí a spolupráce.

Diskutované témy

Integrácia trhov s elektrinou v EÚ

Od roku 2009 fungovalo dvojstranné prepojenie denných trhov s elektrinou medzi Českou republikou a Slovenskom. Hrozí však, že ani po jedenástich rokoch od spustenia denného market couplingu obchodná zóna Česka a…

Tarifná reforma / nové regulačné obdobie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zverejnil dňa 21.9.2020 na verejné pripomienkovanie dodatok k Regulačnej politike. Hlavné body dodatku sú: i) predĺženie existujúceho regulačného obdobia o jeden rok, t.j. do konca roku…

Nová energetika

„Aktivní zákazníci“, „energetické komunity“, „agregátoři“, „zařízení pro skladování energie“ nebo „inteligentní měřicí systémy“ – to jsou pojmy z aktuálně implementované směrnice 2019/944 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. Zavedení těchto…

Ľudia

Moderátori

Sylvia Beňová
Sylvia Beňová
Vedúca slovenskej sekcie
V súčasnosti je členkou regulačnej rady ÚRSO a na začiatku jej kariéry sa podieľala na rozbehu tejto inštitúcie, kedy sa vytvárali podmienky pre cenovú reguláciu…
Patrície Brhlíková
Patrície Brhlíková
Odborný garant
Patrícia pracuje ako špecialista na odbore rozvoja energetických trhov v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava. Vo svojej práci sa zameriava na implementáciu európskej legislatívy v oblasti krátkodobých…
Richard Kabele
Richard Kabele
Odborný garant
Aktuálně spolupracuje zejména se slovenským provozovatelem přenosové soustavy SEPS, kde využívá své více než desetileté zkušenosti nabyté ve společnosti ČEPS na pozici vedoucího odboru Rozvoj…
David Kučera
David Kučera
Je absolventem ČVUT – Fakulty elektroinženýrské a Clemson University v USA, odkud si odnesl titul MBA. S obchodováním s elektřinou má dlouholeté zkušenosti, které získal na postu finančního…
Miloslav Kužela
Miloslav Kužela
Miloslav Kužela před příchodem do společnosti TEDOM působil jako ředitel firem Asekol a Asekol Solar. Mezi hlavní zodpovědnosti Miloslava Kužely patří řízení prodeje kogeneračních jednotek na tuzemském a zahraničním trhu.
František Pecho
František Pecho
po skončení šúdia nastúpil pracovať do Slovenského energetického podniku, š. p., Bratislava. Neskôr pôsobil v rozvodnom podniku Západoslovenské energetické závody, š. p., Bratislava a následne v akciovej…

Experti

Sylvia Beňová
Sylvia Beňová
Vedúca slovenskej sekcie
V súčasnosti je členkou regulačnej rady ÚRSO a na začiatku jej kariéry sa podieľala na rozbehu tejto inštitúcie, kedy sa vytvárali podmienky pre cenovú reguláciu…
Kamil Blažek
Kamil Blažek
Kamil je advokátem a partnerem mezinárodní advokátní kanceláře Kinstellar s více než 25 lety zkušeností s právním poradenstvím v Česku, ale i s podporou klientů v dalších zemích střední a…
Patrície Brhlíková
Patrície Brhlíková
Odborný garant
Patrícia pracuje ako špecialista na odbore rozvoja energetických trhov v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava. Vo svojej práci sa zameriava na implementáciu európskej legislatívy v oblasti krátkodobých…
Michal Dubeň
Michal Dubeň
PhDr. Michal Dubeň – na trhu s elektrinou pôsobí od roku 2003. Začínal v obchodnom oddelení Stredoslovenskej energetiky, a.s. v Žiline, krátko po vstupe zahraničného akcionára EDF, kde…
Tomáš Ehler
Tomáš Ehler
PhDr. Tomáš Ehler, MBA je ředitelem odboru jaderné energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Po krátkém působení v Hospodářské komoře ČR nastoupil v r. 2006 do diplomatické…
Josef Fiřt
Josef Fiřt
Od října 2011 pracuje jako ředitel Euroenergy. Specializuje se na oblast legislativy, a to především na legislativu pro energetiku a na koordinaci evropské a české legislativy. Dále na…
Jan Fousek
Jan Fousek
Výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT, předseda dozorčí rady Solární asociace a člen představenstva Svazu moderní energetiky. Na energetických trzích se pohybuje…
Zdeněk Fousek
Zdeněk Fousek
Celý profesní život se věnuje energetice. Po úspěšném zakončení ČVUT – FJFI v roce 1986 nastoupil v ČEZ s.p., v oblasti investic a zajišťování bezpečnosti jaderných elektráren. V roce…
Ján Fris
Ján Fris
Ján Fris ukončil v roku 1999 vysokoškolské štúdium na Chemicko technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor Chemické inžinierstvo a riadenie procesov. Od 1999 pracoval na…
Jiří Gavor
Jiří Gavor

V energetice pracuje nepřetržitě od roku 1978, kdy dokončil studium na Českém vysokém učení technickém, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (ČVUT – FJFI), kde v r.1983 získal i titul kandidát fyzikálně technických věd. Působil jako vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník v energetice a od roku 1992 jako zakladatel, majitel a řídící pracovník konzultační firmy ENA.

Martin Hájek
Martin Hájek
Vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde v roce 2010 obhájil disertační práci na téma Reálné opce v teplárenství. Jako zaměstnanec Mezinárodní…
Pavel Hrzina
Pavel Hrzina
Vystudoval ČVUT v Praze FEL, obor Elektrotechnologie a materiály. Studium ukončil v roce 2010 obhajobou disertační práce v oblasti spínaných zdrojů. Od roku 2010 se na ČVUT FEL…
Michal Hudec
Michal Hudec
Michal Hudec je od roku 2016 predsedom Združenia dodávateľov energií a spoločníkom malej konzultačnej firmy Energy Analytics.  V minulosti zakladal prvý odborný online denník o energetike…
Tomáš Hüner
Tomáš Hüner
Je ředitelem provozní společnosti (operating company) Smart Infrastructure společnosti Siemens. Tomáš Hüner zastával funkci ministra průmyslu a obchodu od prosince 2017 do června 2018, po…
Petr Chaloupka
Petr Chaloupka
Od roku 2012 pracuje jako ředitel pro obchod s elektřinou ve společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., kde pro skupinu EPH obchodně řídí české portfolio zdrojů.  V energetice začínal…
Petr Jeník
Petr Jeník
Absolvent Strojní fakulty, ČVUT Praha (obor Tepelná a jaderná zařízení).  V letech 1986 až 1993 působil ve firmě ŠKODA Praha jako strojní projektant a hlavní inženýr…
Tomáš Jícha
Tomáš Jícha
Pracuje v Euroenergy od roku 2004 jako projektový manažer energetických projektů, specializuje se na oblast projektového řízení a koordinace projektů a dále na financování a ekonomiku…
Richard Kabele
Richard Kabele
Odborný garant
Aktuálně spolupracuje zejména se slovenským provozovatelem přenosové soustavy SEPS, kde využívá své více než desetileté zkušenosti nabyté ve společnosti ČEPS na pozici vedoucího odboru Rozvoj…
Marian Kapec
Marian Kapec
Do energetiky vstúpil v roku 2006 a bol zodpovedný za cenovú a vecnú reguláciu v rámci skupiny Západoslovenská energetika, a.s. Od roku 2012 je členom predstavenstva spoločnosti Západoslovenská…
Michal Kolcun
Michal Kolcun
Absolvoval Elektroenergetickú fakultu na Moskovskom energetickou inštitúte  – Technickej univerzite v rokoch 1973-1979, kde ukončil aj vedeckú ašpirantúru v roku 1989. V roku 1993 habilitoval za docenta v obore…
Jan Konrád
Jan Konrád
Studoval mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické a právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1997 začal pracovat jako programátor Unicorn Systems, a.s. Postupně vystřídal…
Jan Kořán
Jan Kořán
Absolvoval souběžně magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor právo) a bakalářské a magisterské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (obor politologie). Od…
Patrik Križanský
Patrik Križanský
Patrik Križanský je riaditeľom Slovenskej asociácii pre elektromobilitu a zároveň spoluzakladateľom Enairgy,  spoločnosti poskytujúcej poradenstvo v oblasti elektromobility a obnoviteľných zdrojov energie.  Patrik tiež vedie technologický startup Espio, ktorý…
Vladimír Kubeček
Vladimír Kubeček
Vladimír Kubeček působil jako ředitel sekce statistiky uhlí, elektřiny a obnovitelných zdrojů Centra energetických dat Mezinárodní energetické agentury (IEA). Po návratu z Mezinárodní energetické agentury nyní…
Jaroslav Kubinec
Jaroslav Kubinec
Ing. JAROSLAV KUBINEC absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Technické univerzity v Košicích. Od roku 1993 pracoval ve společnosti SEP, s. p. (dnes SE, a.s.), později v SEPS, a.s. Je…
David Kučera
David Kučera
Je absolventem ČVUT – Fakulty elektroinženýrské a Clemson University v USA, odkud si odnesl titul MBA. S obchodováním s elektřinou má dlouholeté zkušenosti, které získal na postu finančního…
Miloslav Kužela
Miloslav Kužela
Miloslav Kužela před příchodem do společnosti TEDOM působil jako ředitel firem Asekol a Asekol Solar. Mezi hlavní zodpovědnosti Miloslava Kužely patří řízení prodeje kogeneračních jednotek na tuzemském a zahraničním trhu.
Aleš Laciok
Aleš Laciok
Aleš Laciok má na starosti koordinaci výzkumně-vývojových aktivit ve skupině ČEZ. Jedná se o široké spektrum oblastí od jaderné a fosilní energetiky až po obnovitelné…
Ondřej Mamula
Ondřej Mamula
Ondřej Mamula pracuje v energetice od roku 1998. Začínal v globální poradenské společnosti Accenture, od 2004 do 2014 pracoval na různých pozicích ve Skupině ČEZ. Mezi léty…
Petr Matuszek
Petr Matuszek
Absolvoval (1981 až 1985) Vysokou školu báňskou Ostrava, Hutnickou fakultu (obor Tepelná technika). V letech 1989 až 1991 pak postgraduální studium na Univerzitě Palackého v Olomouci (ekologické…
Martin Nedelka
Martin Nedelka
Martin Nedelka je advokát a partner v pražské a bratislavské pobočce advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti, která se výlučně specializuje na oblast českého, slovenského a unijního…
Blahoslav Němeček
Blahoslav Němeček
Je renomovaný energetický expert, který působil na postu místopředsedy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a ředitele sekce regulace. Pracoval rovněž v několika mezinárodních orgánech, mimo jiné v pracovních…
Martin Panáč
Martin Panáč
Je absolventem VUT Brno, obor Elektroenergetika. Následně nastoupil do společnosti JME s.r.o., kde pracoval v oddělení rozvoje sítí VN. Od roku 1996, kdy nastoupil do společnosti…
František Pecho
František Pecho
po skončení šúdia nastúpil pracovať do Slovenského energetického podniku, š. p., Bratislava. Neskôr pôsobil v rozvodnom podniku Západoslovenské energetické závody, š. p., Bratislava a následne v akciovej…
Ludmila Petráňová
Ludmila Petráňová
Ludmila Petráňová vystudovala České vysoké učení technické, Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. Absolvovala také kurzy New York University a kurzy US AID. Pravidelně se účastní…
Ján Petrovič
Ján Petrovič
Pôsobí na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky od roku 1995 na viacerých pozíciách. V roku 2004 sa stal riaditeľom odboru energetickej politiky a od roku 2007 vykonáva…
Ján Pišta
Ján Pišta
Ján Pišta vyštudoval fyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jeden rok sa venoval problematike vysokoteplotných supravodičov v Elektrotechnickom ústave SAV. Potom pôsobil v Stredoslovenskej energetike na…
Michal Pokorný
Michal Pokorný
Narodil sa v roku 1978 v Nitre. Vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V rokoch 1996 – 1997 pracoval ako obchodný zástupca v spoločnosti…
Martin Sedlák
Martin Sedlák
Martin Sedlák aktuálně působí na pozici programového ředitele Svazu moderní energetiky, zastřešující platformy asociací z oblasti obnovitelných zdrojů energie, akumulace energie, chytrých sítí, energetických služeb a…
Tomáš Sluka
Tomáš Sluka
Ing. Tomáš SLUKA, Ph.D vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – technické university Ostrava, obor ekonomika a právo v podnikání. Od roku 2006 se pohybuje na manažerských…
Jiří Strnad
Jiří Strnad
Manager projektu ČSEF
Je vedoucím manažerem platformy ČSEF a zároveň působí ve společnosti SEPS, a. s. Pod jeho projektovým vedením bylo úspěšně realizováno propojení českého, slovenského, maďarského a…
Miroslav Svítek
Miroslav Svítek
Působí na Fakultě dopravní, ČVUT, kde v období 2010 až 2018 zastával funkci děkana. V roce 2015 se stal historicky prvním prezidentem Czech Smart City Cluster. Je…
Karel Šimeček
Karel Šimeček
Pracoval 40 let ve společnosti Precheza, nejprve ve středních manažerských pozicích, poté byl výrobní ředitel, předseda či místopředseda představenstva a 15 let výkonný ředitel (CEO)…
Pavel Šolc
Pavel Šolc
Působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu, na ministerstvu v minulosti ve funkci náměstka řídil sekci energetiky a významně se podílel na formulování přístupu tuzemské energetiky…
Aleš Tomec
Aleš Tomec
Je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT, oboru konstrukce elektrických strojů. Po škole nastoupil do podniku zahraničního obchodu Škodaexport. V roce 1983 vstoupil do energetiky, konkrétně na tehdejší energetický…
Mirek Topolánek
Mirek Topolánek
Člen představenstva Eustream a.s. Bratislava. V letech 2002-2010 druhý předseda Občanské demokratické strany a v období 2006-2009 předseda Vlády České republiky. Od ledna do května 2009 byl také…
Jaromír Vorel
Jaromír Vorel
Vystudoval strojní fakultu ČVUT Praha. Pracuje v energetice a chemii od roku 1980. Nejprve v Elektrárně Počerady, poté v Kuwaitu. Od roku 1995 do roku 2009 řídil projekty…
Miroslav Vrba
Miroslav Vrba
Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT. V letech 1986 až 1993 pracoval v Ústavu obecné energetiky Akademie věd. Od roku 1993 pracoval v ČEZ, a. s., v pozici vedoucího oddělení, ředitele sekce…
Aleš Zázvorka
Aleš Zázvorka

Prispievatelia

Staňte sa prispievateľom!
Staňte sa prispievateľom!

K tomu, aby ČSEF dokázalo napĺňať svoju víziu, potrebujeme práve Vás – sledujte nás, zdieľajte príspevky a zapojte sa do diskusie k aktuálnym témam. Odoberajte novinky a sledujte, čo sa deje v českej slovenskej elektroenergetike.

 

ČSEF tím

Sylvia Beňová
Sylvia Beňová
Vedúca slovenskej sekcie
V súčasnosti je členkou regulačnej rady ÚRSO a na začiatku jej kariéry sa podieľala na rozbehu tejto inštitúcie, kedy sa vytvárali podmienky pre cenovú reguláciu…
Patrície Brhlíková
Patrície Brhlíková
Odborný garant
Patrícia pracuje ako špecialista na odbore rozvoja energetických trhov v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava. Vo svojej práci sa zameriava na implementáciu európskej legislatívy v oblasti krátkodobých…
Kateřina Hamzová
Kateřina Hamzová
Vedoucí české sekce
Od roku 2013 je šéfredaktorkou časopisu Energetika. Editorsky se podílela na vydání dvou publikací – Efektivní spalování paliv a Osobnosti historie energetiky. Organizačně zajišťuje konferenci…
Richard Kabele
Richard Kabele
Odborný garant
Aktuálně spolupracuje zejména se slovenským provozovatelem přenosové soustavy SEPS, kde využívá své více než desetileté zkušenosti nabyté ve společnosti ČEPS na pozici vedoucího odboru Rozvoj…
Jiří Strnad
Jiří Strnad
Manager projektu ČSEF
Je vedoucím manažerem platformy ČSEF a zároveň působí ve společnosti SEPS, a. s. Pod jeho projektovým vedením bylo úspěšně realizováno propojení českého, slovenského, maďarského a…

Aktuality

Spolupráca

„Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success.“

Henry Ford

Podstatou ČSEF je vytvorenie diskusnej platformy na uľahčenie spolupráce, a to po stránke:

  1. konceptuálnej
  2. metodologickej a regulačnej
  3. implementačnej
  4. akademickej

Spolupráca však musí prebiehať nielen horizontálne, ale aj vertikálne medzi úrovňami (napríklad medzi ministerstvami, národnými regulátormi a prevádzkovateľmi prenosových sústav). Formalizácia vzťahov a vytvorenie platformy na spoluprácu medzi českými a slovenskými subjektmi umožňuje maximálne využitie synergií. Podstatným benefitom spolupráce je lepšia schopnosť presadiť spoločné zámery na úrovni EÚ.

Partneri