Menu Zavřeno

PICASSO a MARI více do detailu

PICCASSO a MARI jsou a budou nejdůležitějšími evropskými platformami pro aktivaci RE (IGCC bude implicitní součástí PICASSO a TERRE je spíše okrajová platforma), a proto je vhodné popsat je více do detailu.

Nejdříve je nutné znovu zopakovat, že poskytovatelé nebudou své nabídky vkládat do platforem napřímo. Poskytovatelé nabídky zasílají svému provozovateli – je označován jako připojující (connecting TSO), který je pak zasílá do platformy. Z technického pohledu řešení datové komunikace při zasílání nabídek (struktura, parametry, …) nebo pak telemetrii při aktivaci nabídky, budou specifikovány připojujícím provozovatelem v závislosti na jeho informačním systému.

Co je tedy vlastně nabídkou RE v podmínkách SR a ČR. Nabídkou se podle GLEB rozumí zadání objemu a zejména ceny RE. Cena je v SR i ČR zadávána až v přípravě provozu, tedy je zadáním nabídek. Nicméně celá struktura přípravy provozu bude muset být upravena, a to z následujících dvou důvodů:

  1. Struktura nabídek musí umožňovat 15 min. interval platnosti nabídky (validity period) – ve vazbě na 15 min. interval zúčtování odchylek a RE.
  2. Struktura nabídek musí umožňovat granularitu po 1MW (v dané čtrvthodině, tedy dodávku ¼MWh). Z toho vyplývá i potřeba zrušení vazby na blok (výrobní/spotřební jednotky), nebo minimálně umožnění zadání více nabídek s různou cenou k jednomu bloku.

Jak bude konkrétně implementována tato významná změna je na provozovatelích.

Upraven bude také čas uzávěrky zadávání nabídek (v případě SR a ČR tedy přípravy provozu). Ten je v souladu s GLEB harmonizována a bude společný pro celou EU. Uzávěrka zadávání mFRR a aFRR bude klouzavá po čtvrthodinách, 25 min. před začátkem intervalu dodávky (v případě RR 55 min.).

Uzávěrky zadávání nabídek standardních produktů poskytovateli
Uzávěrky zadávání nabídek standardních produktů poskytovateli (zdroj: ENTSO-E, Electricity Balancing in Europe)

Centrální platformy budou mít k dispozici kompletní seznam nabídek a také hodnoty dostupné přeshraniční přenosové kapacity a je možné se posunout k samotnému procesu aktivace. V případě aFRR, standardně sekundární regulátor provozovatele načte na vstupu odchylku kontrolní oblasti, ze které odvodí žádanou hodnotu aktivace aFRR. Nyní, kdy ještě nejsou v provozu platformy, aktivaci aFRR napřímo telemetruje do regulátorů poskytujících elektrárenských bloků (nebo obecněji výrobní/spotřební jednotky). Po zavedení platforem však regulátor zašle tuto hodnotu do platformy PICASSO. Ta na základě cenového žebříčku a přenosové kapacity vybere nejlevnější dostupné nabídky a zašle dotčeným provozovatelům signál k aktivaci nabídek. A až tento signál je provozovateli telemetrován na daný elektrárenský blok.

Princip aktivace aFRR (zdroj: ENTSO-E, prezentace z veřejného workshopu 17. 7. 2020, projekt PICASSO)

Pro vzájemné zúčtování přeshraniční výměny RE mezi provozovateli je pak předpokládán lineární tvar náběhu/doběhu dodávky s danou rychlostí (7,5 min. do roku 2024 a 5 mindále). V principu dodávka od poskytovatele nemusí mít tento tvar, nicméně zodpovědnost za tuto odchylku by spadala na připojujícího provozovatele. Je tak pochopitelné, že bude požadavkem provozovatelů, aby dodávka od poskytovatelů byla co nejblíže tvaru přeshraniční výměny.

Ke změně pak také dojde při stanovování marginální ceny, která bude cenou pro vypořádání aktivovaných nabídek. Marginální cena bude stanovena pro každý optimalizační cyklus aktivace aFRR, který bude muset být harmonizován podle operačních cyklů sekundární regulace provozovatelů (v současnosti jsou různé). Jeho hodnota je zatím ještě diskutována a bude v rozmezí 3 až 5 sekund. Tato marginální cena je podstatný tržní signál a má být zveřejňována na ENSTO-E Transparency Platform (vzhledem ke 3 až 5vteřinové granularitě se bude jednat o značný objem dat).

Požadovaný přeshraniční tvar dodávky z aktivace nabídky mFRR bude následující: 2,5 min. čas na přípravu aktivace následovaný 10 min. lineární aktivace (v součtu tedy 12,5 min. FAT), minimálně 5 min. plná aktivace (případně dále, jestliže nabídka bude aktivována i v další čtvrthodině) a 10 min. lineární deaktivace. Velkou novinkou budou dva možné typy aktivace: přímá (direct) a plánovaná (scheduled). Dosud byly v SR i ČR podle této terminologie používané pouze přímé aktivace, kdy je možné zaslání požadavku ke startu v jakýkoliv okamžik. Nicméně např. v Německu jsou používány pouze plánované aktivace, kdy k tomuto signálu může dojít pouze na zlomu čtvrthodiny – nebo přesněji 7,5 min. před zlomem každé čtvrthodiny tak, aby se interval 10 min. aktivace rovnoměrně rozložil na 5 min. před a po začátku čtvrthodiny.

Princip přímé (direct) a plánované (scheduler) aktivace mFRR (zdroj: ENTSO-E, prezentace z veřejného workshopu 17. 7. 2020, projekt MARI)

Jak již bylo řešeno výše, tvar dodávky z aktivace od poskytovatele bude definován v podmínkách připojujícího provozovatele, nicméně opět vzhledem k tomu, že případná odchylka mezi dodávkami by byla zaúčtována provozovateli lze očekávat, že tito ve svých podmínkách budou vyžadovat velmi podobný nebo spíše shodný tvar dodávky od poskytovatele.

Kromě nového typu aktivace dojde pro poskytovatele k podstatnému rozšíření možností nastavení obchodní strategie v možnostech strukturování nabídek na platformě MARI. K tématu je připravován samostatný článek.

Dne 13. 7. 2020 proběhl workshop k implementaci projektů MARI a PICASSO organizovaný ENTSO-E pro poskytovatele. Na workshopu byly podrobně představeny obě platformy a opět je tedy nemá smysl opakovat – pro další technické detaily lze odkázat na veřejně dostupné podkladové prezentace workshopu.

Podle ohlasu a otázek poskytovatelů je možné dalším detailům věnovat samostatný článek. Je však skutečností, že z pohledu poskytovatelů v principu nemusí dojít k nijak zásadnějším technickým změnám. 

Příspěvky do diskuzního tématu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *